TIẾNG ANH CHUẨN CAMBRIDGE – PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN-HÒA NHẬP QUỐC TẾ

  1. Thẩm phân tích tình hình hiện tại
  2. Vy phân tích nguồn thu & chi